Dynasty Warriors 8 screenshots

Featuring Wen Yang, Jia Xu, Sun Quan, and others.