Pups & Purrs Pet Shop coming west in 2023

Released as Wan Nyan Pet Shop: Kawaii Pet to Fureau Mainichi in Japan.