Dynasty Warriors 9 Zuo Ci, Sima Zhao, Zhang Bao, Guan Xing, Bu Lianshi, Yue Jin, and Pang De action trailers

Another seven videos.