Dynasty Warriors 9 Zhang Liao, Xu Huang, Taishi Ci, Ma Chao, Jia Chong, and Zhurong action trailers

Six new trailers.