Dynasty Warriors 9 Cao Pi, Lu Su, Zhenji, Lu Lingqi, and Sima Yi action trailers

Five more character videos.