Horizon Zero Dawn PS4 Pro showcase gameplay

Three minutes of 4K footage.