Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends introduces new warriors

Meet Chen Gong, Fa Zheng, Lu Lingqi, Yu Jin, and Zhu Ran.