Gun Gun Pixies coming west for Switch, PC in 2019

PQube handling publishing duties.