Dynasty Warriors 9 opening movie, Season Pass detailed

Play as Xiahouji, Dong Bai, Hua Xiong, and Yuan Shu.