Dynasty Warriors 9 details NPCs Xiahouji, Dong Bai, Hua Xiong, and Yuan Shu; ‘Reborn Action’ gameplay video

Meet the non-playables.