Dynasty Warriors 9 details Hideaway furniture; Cao Cao, Xun You, Sun Jian, Lu Meng, Zhuge Liang, Liu Bei, Wang Yuanji, and Chen Gong action trailers

Plus, casual outfits revealed for seven more officers.