Dynasty Warriors 9 details Wang Yi, Yu Jin, Zhang Liao, Huang Gai, Deng Ai, Guo Huai, and Xiahou Ba

A look at seven more returning officers.