Dynasty Warriors 9 details Cao Xiu, Xun Yu, Zhu Ran, Jiang Wei, Yueying, Wen Yang, and Zhuge Dan, open world

A look at the latest new playable officer and more.