Dynasty Warriors 9 details Xu Zhu, Dian Wei, Ling Tong, Gan Ning, Guan Ping, and Dong Zhuo

Six more returning officers introduced.