Nexon to publish Robotoki’s Human Element

Open-world survival game revealed to be MMO.