Toki to Towa battle trailer: Towa

Toki's blonde-haired alter ego takes out enemies.