Gematsu | Screenshots | Yakuza: Kiwami 2 | November 16, 2017


Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_001
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_002
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_003
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_004
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_005
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_006
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_007
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_008
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_009
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_010
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_011
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_012
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_013
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_014
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_015
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_016
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_017
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_018
Yakuza-Kiwami-2_2017_11-16-17_019