Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | March 25, 2019


Samurai-Shodown_2019_03-25-19_001
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_002
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_003
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_004
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_005
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_006
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_007
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_008
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_009
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_010
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_011
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_012
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_013
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_014
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_015
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_016
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_017
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_018
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_019
Samurai-Shodown_2019_03-25-19_020