Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | April 4, 2019


Samurai-Shodown_2019_04-04-19_001
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_002
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_003
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_004
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_005
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_006
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_007
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_008
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_009
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_010
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_011
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_012
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_013
BE-S
BE-S
BE-S
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_017
BE-S
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_019
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_020
BE-S
Samurai-Shodown_2019_04-04-19_022