Hokkaido Rensa Satsujin: Ohotsuku ni Kiyu – Tsuioku no Ryuuhyou / Namida no Nipopo Ningyou launches September 12 in Japan

Famicom adventure game remake dated.