Pokemon Scarlet and Violet reveal new Pokemon Grafaiai

The Toxic Monkey Pokemon.