Kochira, Haha Naru Hoshi Yori details survival life in Ikebukuro, relationships

Latest information on the yuri visual novel.