Final Fantasy VII Remake producer Yoshinori Kitase launch message

Final Fantasy VII Remake now available worldwide.