Kishi Fujii Souta no Shogi Training debut trailer

Shogi learning game due out on March 5 in Japan.