‘Inside Final Fantasy VIII Remastered’ developer diary

Featuring Yoshinori Kitase, Shinji Hashimoto, and Yusuke Naora.