Fantasy action game Jiu Xiao Huan Shenji coming to PS4

Confront your destiny.