Robotics;Notes DaSH ‘Elite to DaSH from Tanegashima Vol. 1: Kaito Yashio’ trailer

The protagonist of the game.