Shigeru Miyamoto turns 59 today

Happy birthday, Miyamato-san!