Gematsu | Screenshots | Yo-kai Watch 3 | June 7, 2016


Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_001
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_002
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_003
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_004
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_005
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_006
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_007
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_008
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_009
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_010
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_011
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_012
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_013
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_014
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_015
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_016
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_017
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_018
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_019
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_020
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_021
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_022
Yo-kai-Watch-3_2016_06-07-16_023