Gematsu | Screenshots | Halo: Infinite | June 9, 2019


Halo-Infinite_2019_06-09-19_001
Halo-Infinite_2019_06-09-19_002
Halo-Infinite_2019_06-09-19_003
Halo-Infinite_2019_06-09-19_004
Halo-Infinite_2019_06-09-19_005
Halo-Infinite_2019_06-09-19_006
Halo-Infinite_2019_06-09-19_007
Halo-Infinite_2019_06-09-19_008
Halo-Infinite_2019_06-09-19_009
Halo-Infinite_2019_06-09-19_010
Halo-Infinite_2019_06-09-19_011
Halo-Infinite_2019_06-09-19_012
Halo-Infinite_2019_06-09-19_013
Halo-Infinite_2019_06-09-19_014
Halo-Infinite_2019_06-09-19_015
Halo-Infinite_2019_06-09-19_016