Ni no Kuni anime movie Yoki, Gavalas, and Danpa trailers

Voiced by Mamoru Miyano, Kenjiro Tsuda, and Yuuki Kaji.