Dragon Quest: Your Story casts Kendo Kobayashi, Ken Yasuda, Suzuki Matsuo, Kouichi Yamadera, and Chikako Kaku

Sancho, Dr. Agon, Rodrigo, Surarin, and Madalena voice actors announced.