Dynasty Warriors 9 Li Dian, Cao Ren, Huang Gai, Ding Feng, Liu Shan, Guan Yinping, Zhuge Dan, and Dong Zhuo action trailers

Another eight trailers.