Gematsu | Screenshots | Toukiden Kiwami | July 19, 2014


Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_001
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_002
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_003
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_004
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_005
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_006
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_007
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_008
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_009
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_010
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_011
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_012
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_013
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_014
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_015
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_016
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_017
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_018
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_019
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_020
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_021
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_022
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_023
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_024
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_025
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_026
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_027
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_028
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_029
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_030
Toukiden-Kiwami_2014_07-19-14_031