Gematsu | Screenshots | Touhou DollDraft | November 7, 2020


Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_001
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_002
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_003
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_004
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_005
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_006
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_007
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_008
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_009
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_010
Touhou-DollDraft_2020_11-07-20_011