Gematsu | Screenshots | Samurai Shodown | February 21, 2021


Samurai-Shodown_2021_02-21-21_001
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_002
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_003
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_004
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_005
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_006
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_007
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_008
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_009
Samurai-Shodown_2021_02-21-21_010