Gematsu | Screenshots | Sakura Wars | September 11, 2019


Project-SakuraWars_2019_09-11-19_001
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_002
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_003
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_004
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_005
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_006
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_007
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_008
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_009
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_010
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_011
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_012
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_013
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_014
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_014a
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_015
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_016
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_017
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_018
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_018a
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_019
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_020
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_021
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_021a
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_021b
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_021c
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_022
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_023
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_024
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_024a
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_024b
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_024c
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_024d
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_025
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_025a
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_025b
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_025c
Project-SakuraWars_2019_09-11-19_025d