Gematsu | Screenshots | Sakura Wars | November 7, 2019


Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_001
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_002
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_003
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_004
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_005
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_006
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_007
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_008
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_009
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_010
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_011
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_012
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_013
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_014
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_015
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_016
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_017
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_018
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_019
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_020
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_021
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_022
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_023
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_024
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_025
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_026
Project-Sakura-Wars_2019_11-07-19_027