Gematsu | Screenshots | Sakura Wars | November 20, 2019


Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_001
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_001a
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_002
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_002a
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_002b
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_003
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_004
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_005
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_006
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_007
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_008
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_009
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_010
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_011
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_012
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_013
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_014
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_015
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_016
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_017
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_018
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_019
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_020
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_021
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_022
Project-Sakura–Wars_2019_11-20-19_023