Gematsu | Screenshots | Sakura Wars | March 11, 2020


Sakura-Wars_2020_03-11-20_001
Sakura-Wars_2020_03-11-20_002
Sakura-Wars_2020_03-11-20_003
Sakura-Wars_2020_03-11-20_004
Sakura-Wars_2020_03-11-20_005
Sakura-Wars_2020_03-11-20_006
Sakura-Wars_2020_03-11-20_007
Sakura-Wars_2020_03-11-20_008
Sakura-Wars_2020_03-11-20_009
Sakura-Wars_2020_03-11-20_010
Sakura-Wars_2020_03-11-20_011
Sakura-Wars_2020_03-11-20_012
Sakura-Wars_2020_03-11-20_013
Sakura-Wars_2020_03-11-20_014
Sakura-Wars_2020_03-11-20_015
Sakura-Wars_2020_03-11-20_016
Sakura-Wars_2020_03-11-20_017
Sakura-Wars_2020_03-11-20_018
Sakura-Wars_2020_03-11-20_019
Sakura-Wars_2020_03-11-20_020
Sakura-Wars_2020_03-11-20_021
Sakura-Wars_2020_03-11-20_022
Sakura-Wars_2020_03-11-20_023
Sakura-Wars_2020_03-11-20_024