Gematsu | Screenshots | Retro Machina | November 18, 2020


Retro-Machina_2020_11-18-20_001
Retro-Machina_2020_11-18-20_002
Retro-Machina_2020_11-18-20_003
Retro-Machina_2020_11-18-20_004
Retro-Machina_2020_11-18-20_005
Retro-Machina_2020_11-18-20_006
Retro-Machina_2020_11-18-20_007
Retro-Machina_2020_11-18-20_008
Retro-Machina_2020_11-18-20_009
Retro-Machina_2020_11-18-20_010
Retro-Machina_2020_11-18-20_011
Retro-Machina_2020_11-18-20_012
Retro-Machina_2020_11-18-20_013
Retro-Machina_2020_11-18-20_014
Retro-Machina_2020_11-18-20_015
Retro-Machina_2020_11-18-20_016