Gematsu | Screenshots | Phantasy Star Nova | November 11, 2014


Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_001
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_002
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_003
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_004
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_005
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_006
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_007
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_008
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_009
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_010
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_011
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_012
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_013
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_014
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_015
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_016
Phantasy-Star-Nova_2014_11-11-14_017