Gematsu | Screenshots | Akai Katana | April 25, 2012


Akai-Katana_2012_04-25-12_001
Akai-Katana_2012_04-25-12_002
Akai-Katana_2012_04-25-12_003
Akai-Katana_2012_04-25-12_004
Akai-Katana_2012_04-25-12_005
Akai-Katana_2012_04-25-12_006
Akai-Katana_2012_04-25-12_007
Akai-Katana_2012_04-25-12_008
Akai-Katana_2012_04-25-12_009
Akai-Katana_2012_04-25-12_010
Akai-Katana_2012_04-25-12_011
Akai-Katana_2012_04-25-12_012
Akai-Katana_2012_04-25-12_013
Akai-Katana_2012_04-25-12_014
Akai-Katana_2012_04-25-12_015
Akai-Katana_2012_04-25-12_016
Akai-Katana_2012_04-25-12_017
Akai-Katana_2012_04-25-12_018
Akai-Katana_2012_04-25-12_019
Akai-Katana_2012_04-25-12_020
Akai-Katana_2012_04-25-12_021
Akai-Katana_2012_04-25-12_022
Akai-Katana_2012_04-25-12_023
Akai-Katana_2012_04-25-12_024
Akai-Katana_2012_04-25-12_025
Akai-Katana_2012_04-25-12_026
Akai-Katana_2012_04-25-12_027
Akai-Katana_2012_04-25-12_028
Akai-Katana_2012_04-25-12_029
Akai-Katana_2012_04-25-12_030
Akai-Katana_2012_04-25-12_031
Akai-Katana_2012_04-25-12_032
Akai-Katana_2012_04-25-12_033
Akai-Katana_2012_04-25-12_034
Akai-Katana_2012_04-25-12_035
Akai-Katana_2012_04-25-12_036
Akai-Katana_2012_04-25-12_037
Akai-Katana_2012_04-25-12_038
Akai-Katana_2012_04-25-12_039
Akai-Katana_2012_04-25-12_040
Akai-Katana_2012_04-25-12_041
Akai-Katana_2012_04-25-12_042
Akai-Katana_2012_04-25-12_043
Akai-Katana_2012_04-25-12_044
Akai-Katana_2012_04-25-12_045
Akai-Katana_2012_04-25-12_046
Akai-Katana_2012_04-25-12_047
Akai-Katana_2012_04-25-12_048
Akai-Katana_2012_04-25-12_049
Akai-Katana_2012_04-25-12_050
Akai-Katana_2012_04-25-12_051
Akai-Katana_2012_04-25-12_052
Akai-Katana_2012_04-25-12_053
Akai-Katana_2012_04-25-12_054
Akai-Katana_2012_04-25-12_055
Akai-Katana_2012_04-25-12_056
Akai-Katana_2012_04-25-12_057
Akai-Katana_2012_04-25-12_058
Akai-Katana_2012_04-25-12_059
Akai-Katana_2012_04-25-12_060
Akai-Katana_2012_04-25-12_061
Akai-Katana_2012_04-25-12_062
Akai-Katana_2012_04-25-12_063
Akai-Katana_2012_04-25-12_064
Akai-Katana_2012_04-25-12_065
Akai-Katana_2012_04-25-12_066
Akai-Katana_2012_04-25-12_067
Akai-Katana_2012_04-25-12_068
Akai-Katana_2012_04-25-12_069
Akai-Katana_2012_04-25-12_070
Akai-Katana_2012_04-25-12_071
Akai-Katana_2012_04-25-12_072
Akai-Katana_2012_04-25-12_073
Akai-Katana_2012_04-25-12_074
Akai-Katana_2012_04-25-12_075
Akai-Katana_2012_04-25-12_076
Akai-Katana_2012_04-25-12_077
Akai-Katana_2012_04-25-12_078
Akai-Katana_2012_04-25-12_079
Akai-Katana_2012_04-25-12_080
Akai-Katana_2012_04-25-12_081
Akai-Katana_2012_04-25-12_082
Akai-Katana_2012_04-25-12_083
Akai-Katana_2012_04-25-12_084
Akai-Katana_2012_04-25-12_085
Akai-Katana_2012_04-25-12_086
Akai-Katana_2012_04-25-12_087
Akai-Katana_2012_04-25-12_088
Akai-Katana_2012_04-25-12_089
Akai-Katana_2012_04-25-12_090
Akai-Katana_2012_04-25-12_091
Akai-Katana_2012_04-25-12_092
Akai-Katana_2012_04-25-12_093
Akai-Katana_2012_04-25-12_094
Akai-Katana_2012_04-25-12_095
Akai-Katana_2012_04-25-12_096
Akai-Katana_2012_04-25-12_097
Akai-Katana_2012_04-25-12_098
Akai-Katana_2012_04-25-12_099
Akai-Katana_2012_04-25-12_100
Akai-Katana_2012_04-25-12_101
Akai-Katana_2012_04-25-12_102
Akai-Katana_2012_04-25-12_103
Akai-Katana_2012_04-25-12_104
Akai-Katana_2012_04-25-12_105
Akai-Katana_2012_04-25-12_106
Akai-Katana_2012_04-25-12_107
Akai-Katana_2012_04-25-12_108
Akai-Katana_2012_04-25-12_109
Akai-Katana_2012_04-25-12_110
Akai-Katana_2012_04-25-12_111
Akai-Katana_2012_04-25-12_112
Akai-Katana_2012_04-25-12_113
Akai-Katana_2012_04-25-12_114
Akai-Katana_2012_04-25-12_115
Akai-Katana_2012_04-25-12_116
Akai-Katana_2012_04-25-12_117
Akai-Katana_2012_04-25-12_118
Akai-Katana_2012_04-25-12_119
Akai-Katana_2012_04-25-12_120
Akai-Katana_2012_04-25-12_121
Akai-Katana_2012_04-25-12_122
Akai-Katana_2012_04-25-12_123
Akai-Katana_2012_04-25-12_124
Akai-Katana_2012_04-25-12_125
Akai-Katana_2012_04-25-12_126
Akai-Katana_2012_04-25-12_127
Akai-Katana_2012_04-25-12_128
Akai-Katana_2012_04-25-12_129
Akai-Katana_2012_04-25-12_130
Akai-Katana_2012_04-25-12_131
Akai-Katana_2012_04-25-12_132
Akai-Katana_2012_04-25-12_133
Akai-Katana_2012_04-25-12_134
Akai-Katana_2012_04-25-12_135
Akai-Katana_2012_04-25-12_136
Akai-Katana_2012_04-25-12_137
Akai-Katana_2012_04-25-12_138
Akai-Katana_2012_04-25-12_139
Akai-Katana_2012_04-25-12_140
Akai-Katana_2012_04-25-12_141
Akai-Katana_2012_04-25-12_142
Akai-Katana_2012_04-25-12_143
Akai-Katana_2012_04-25-12_144
Akai-Katana_2012_04-25-12_145
Akai-Katana_2012_04-25-12_146
Akai-Katana_2012_04-25-12_147
Akai-Katana_2012_04-25-12_148